FSD1057 EVAn EU-asennetutkimus kevät 1994

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

EU-tuet, Euroopan unioni, Maastrichtin sopimus, asenteet, integraatio -- Eurooppa, jäsenyys, kansainväliset suhteet, mielipiteet, taloudellinen integraatio, tiedonlähteet, uhkakuvat, vaikutukset

Abstract

Tutkimus on viides EVAn suomalaisten integraatioajattelua luotaavassa sarjassa, joka käynnistettiin keväällä 1992. Tutkimuksella kartoitetaan suomalaisten odotuksia Euroopan unionin jäsenyyden vaikutuksesta Suomeen. Siihen sisältyy myös kansalaisten arvioita sekä Suomen vaikutusvallasta Euroopan unionin jäsenenä että niistä asioista, joihin Suomen tulisi pystyä EU:ssa vaikuttamaan.

Vastaajalta kysyttiin aluksi, tulisiko Suomen liittyä EU:n jäseneksi saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti, kuinka hyvin vastaaja tuntee saavutetun neuvottelutuloksen ja kuinka tyytyväinen hän on siihen. Häntä pyydettiin myös kertomaan miten hän suhtautuu siihen, että Maastrichtin sopimuksen keskeiset periaatteet toteutettaisiin joskus Suomessa. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan minkälainen vaikutus Suomen mahdollisella EU-jäsenyydellä olisi mm. elinoloihin, elintasoon, hinta- ja palkkatasoon, sosiaaliturvaan, työllisyyteen, kulttuuriin, tieteeseen, oikeusturvaan, sukupuolten tasa-arvoon, eri väestöryhmien asemaan, sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen ja vastaajan omaan elämään. Vastaaja pyydettiin myös ottamaan kantaa lukuisiin julkisuudessa esillä olleisiin EU-kysymystä koskeviin väitteisiin. Lopuksi kysyttiin, mitkä ovat vastaajan tärkeimmät tietolähteet EU-kysymyksiin liittyvissä asioissa ja kuinka puolueettomia nämä tietolähteet hänen mielestään ovat. Taustatietoina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä, toimialasta ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.