FSD1055 EVAn EU-asennetutkimus 1995

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

EMU, EU-tuet, Euroopan talous- ja rahaliitto, Euroopan unioni, asenteet, integraatio -- Eurooppa, kansainväliset suhteet, kansanäänestykset, laajeneminen, mielipiteet, rahapolitiikka, taloudellinen integraatio, tulevaisuus, vaikutukset

Abstract

Tutkimus on seitsemäs EVAn suomalaisten integraatioajattelua luotaavassa sarjassa, joka käynnistettiin keväällä 1992. Tutkimuksessa kartoitetaan, mitä Suomessa ajatellaan EU-jäsenyyden vaikutuksista, itse unionista ja unionin tulevaisuudesta. Vastaajalta kysyttiin aluksi, kuinka kiinnostunut hän on Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista, kuinka hyvin hän katsoo tuntevansa kyseisiä asioita, kuinka suuria muutoksia EU:n jäsenyys on suomalaiseen yhteiskuntaan tuonut, ovatko muutokset olleet vastaajan ennakko-odotusten mukaisia ja millaiseksi vastaaja arvioi EU:n lähivuosien kehityksen ja muutosvauhdin. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan, kuinka tyytyväinen hän on eri tahojen, kuten esimerkiksi presidentin ja hallituksen, toimintaan EU-asioissa ja millainen vaikutus Suomen EU-jäsenyydellä on ollut erilaisiin asioihin maassamme. Lisäksi häneltä kysyttiin, millaisia EUn kehittämistavoitteita Suomen pitäisi unionin jäsenmaana ajaa ja pyydettiin arvioimaan useita maamme EU-jäsenyyteen, EMUun ja Euroopan unionin jakamiin taloudellisiin tukiin liittyviä väitteitä. Vastaajan kantaa EU:n laajenemiseen tutkittiin luettelemalla joukko maita ja pyytämällä vastaajaa kertomaan miten hän suhtautuisi niiden EU-jäsenyyteen. Vastaajalta kysyttiin myös miten hän äänesti syksyn 1994 EU-kansanäänestyksessä ja miten hän äänestäisi, jos nyt järjestettäisiin uusi kansanäänestys.Taustatietoina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä, toimialasta ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.