Näytä aineistokuvailu.

FSD0153 World Values Survey 1996: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

World Values Survey 1996: Suomen aineisto

Aineistonumero

FSD0153

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD0153

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Suomen Gallup

Sisällön kuvaus

Aineisto on World Values Survey -tutkimuksen Suomen kolmannen aallon aineisto. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, mitä elämänalueita he pitävät elämässään tärkeinä, ovatko he tyytyväisiä elämäänsä ja kotitaloutensa taloudelliseen tilaan sekä millainen heidän terveydentilansa on. Lastenkasvatukseen liittyen on selvitetty mitä ominaisuuksia vastaajien mielestä lapsissa pitäisi rohkaista ja mitä lasten tulisi oppia kotoaan. Vastaajien jäsenyyttä eri järjestöissä ja yhdistyksissä tutkittiin, samoin tutkittiin vastaajien elämänodotuksia ja kokemuksia elämänhallinnasta. Ennakkoluuloja kartoitettiin kysymällä keitä vastaaja ei haluaisi naapurikseen. Vastaajilta kysyttiin myös heidän mielipiteitään ihanteellisesta lapsilukumäärästä ja naisen asemasta. Politiikkaan liittyen tutkittiin vastaajien poliittisia asenteita, suhtautumista poliittisen järjestelmämme toimintaan, hallituksen velvollisuuksiin sekä korruption ja lahjonnan laajuuteen maassamme. Lisäksi tutkittiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi eduskuntavaaleissa ja mitä puoluetta ei äänestäisi missään nimessä. Vastaajilta kysyttiin myös, ovatko he työssä ja montako tuntia he työskentelevät viikossa sekä miten heidän perheellään meni taloudellisesti edellisenä vuonna. Taustamuuttujia olivat mm. siviilisääty, lasten lukumäärä, sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, perheen tulot.

Asiasanat

arvot; elämäntapa; jäsenyys; kasvatus; kotikasvatus; perhe; poliittiset asenteet; puolueiden kannatus; tyytyväisyys; äänestäminen

Tieteenala/Aihealue

  • yhteiskuntatieteet (OKM:n tieteenalaluokitus)
  • poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet ja mielipiteet (CESSDAn luokitus)
  • sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet (CESSDAn luokitus)
  • uskonto ja arvot (CESSDAn luokitus)

Sarja

EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey)

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • Suomen Gallup

Tuottajat

  • Suomen Gallup
  • Valtioneuvoston kanslia

Ajallinen kattavuus

1996

Aineistonkeruun ajankohta

1996-05 – 1996-06

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

18 vuotta täyttäneet suomalaiset (poislukien Ahvenanmaa)

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Otantamenetelmä

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otanta

Otanta tehtiin kolmessa vaiheessa. Ensin tutkimuksen edellyttämä määrä kohdehenkilöitä jaettiin alueellisesti lääneittäin. Toisessa vaiheessa kohdehenkilöiden määrä jaettiin läänien sisällä kuntatyypeittäin. Kunnat ryhmiteltiin kuntatyypeittäin suuriin ja pieniin kaupunkeihin, maalaiskunnat kolmeen luokkaan väestön elinkeinojakauman mukaan. Kolmannessa vaiheessa tutkimuskunnista poimittiin lähtöosoitteita niiden väestömäärän edellyttämällä tavalla. Haastattelut tehtiin lähtöpistejärjestelmällä. Satunnaisesti poimituista lähtöosoitteista edeten tehtiin kuusi haastattelua. Jokaisesta haastattelun kohteena olleesta taloudesta valittiin henkilö, joka täytti valintakortin määräämät sukupuoli- ja ikäehdot.

Keruumenetelmä

Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

246 muuttujaa ja 987 havaintoa.

Datan versio

3.0

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu kunta- ja postinumeromuuttujat.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Suomen Gallup: World Values Survey 1996: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 3.0 (2018-07-12). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD0153

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Muu materiaali

Katso ladattavat tiedostot sivun ylälaidasta.

Koko kansainvälinen aineisto (sis. englanninkielisen Suomen aineiston) on saatavana WVS-sivuilta.

Palvelu edellyttää rekisteröitymistä. Aineistot ja aineistonkeruu on dokumentoitu sivuilla yksityiskohtaisesti. Palvelu sisältää mm. erikieliset kyselylomakkeet. Aineistosta on mahdollista tehdä yksinkertaisia analyysejä myös suoraan verkossa.

Julkaisut aineistosta

Böckerman, Petri & Ilmakunnas, Pekka (2005). Elusive Effects of Unemployment on Happiness. Helsinki: Helsinki Center of Economic Research & Palkansaajien tutkimuslaitos. HECER Discussion Paper; 47 & Palkansaajien tutkimuslaitos, Työpapereita; 210)

Böckerman, Petri & Ilmakunnas, Pekka (2005). Työttömien itsensä kokema hyvinvointi. Teoksessa: Työttömyys: taloustieteellisiä puheenvuoroja (toim. Hämäläinen, Kari & Taimio, Heikki & Uusitalo, Roope), 74-91. Helsinki: Edita.

Böckerman, Petri & Ilmakunnas, Pekka (2006). Elusive Effects of Unemployment on Happiness. Social Indicators Research (79)1, 159-169.

Borg, Sami (2000). Yhteiskunnan ja nuorten elinolosuhteiden muutos. Teoksessa: 30 ja risa: nuorten aikuisten muuttunut maailma (toimituskunta Sami Borg, Taneli Heikka, Matti Helin), 28-35. Tampere: Tampereen hiippakunta. Tampereen hiippakunnan vuosikirja; 52

Borg, Sami & Ketola, Kimmo & Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati & Suhonen, Pertti (2007). Uskonto, arvot ja instituutiot. Suomalaiset World Values -tutkimuksissa 1981-2005. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 4.

Demokratiaindikaattorit 2013. Toim. Borg, Sami. Helsinki: Oikeusministeriö. Selvityksiä ja ohjeita 52/2013. URN:ISBN:978-952-259-334-4

Grönlund, Kimmo & Paloheimo, Heikki & Sundberg, Jan & Sänkiaho, Risto & Wass, Hanna (2005). Kiinnittyminen politiikkaan. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), 88-118. Helsinki: WSOY.

Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati & Ketola, Kimmo (2005). Religion in Finland: Decline, Change and Transformation of Finnish Religiosity. Jyväskylä: Gummerus. Publication of the Research Institute of the Evangelical Lutheran Church in Finland; 54.

Karvonen, Lauri (2014). Parties, Governments and Voters in Finland. Politics under Fundamental Societal Transformation. Colchester. ECPR Press

Ketola, Kimmo (2010). Uskontotilanteen muutos ja suomalaisten suhtautuminen eri uskontoihin. Teoksessa: Religionens återkomst. Brytningspunkter i kyrkan, religionen och kulturen - Uskonnon ylösnousemus. Kirkon uskonnon ja kulttuurin murros (toim. Tuomas Martikainen & Ville Jalovaara), 40-51. Magma-studie 4/2010. Helsinki: Finlands svenska tankesmedja Magma.

Nurmela, Sakari & Pehkonen, Juhani & Sänkiaho, Risto (1997). Viiltoja suomalaiseen yhteiskuntaan. Katsaus suomalaisten asenteiden ja arvojen kehitykseen. Teoksessa: Suomen tulevaisuus - taloudesta arvoihin. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko eduskunnalle osa II. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston kanslia julkaisusarja 1997/6, 159-275.

Ojanen, Markku (2007). Positiivinen psykologia. Helsinki: Edita.

Paloheimo, Heikki (2005). Vaalit ja demokratia Suomessa. Helsinki: WSOY.

Paloheimo, Heikki (2006). Asenteet poliittisia instituutioita ja toimijoita kohtaan. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), 128 - 153. Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1.

Paloheimo, Heikki & Borg, Sami (2009). Eduskuntavaalit yleisödemokratian aikakaudella. Teoksessa: Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki), 357-376. Tampere: Tampere University Press.

Rintamäki, Katri (2016). Työ arjessa: Työn kokemus suomalaisten arkielämässä 2000-luvulla. Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Taloussosiologia. Annales Universitatis Turkuensis C 427. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6572-4

Salmon, Guy & Zilliacus, Kim: Environmental Values. In Ecologic Magazine (Nelson, New Zealand), December, 2007, pp. 9-10.

Salmon, Guy & Zilliacus, Kim: Nordic Collaborative Governance. In Ecologic Magazine (Nelson, New Zealand), September, 2007, pp. 4-7.

Suomen demokratiaindikaattorit (2006). Toim. Sami Borg. Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1.

Taira, Teemu (2012). More Visible But Limited in Its Popularity. Atheism (and Atheists) in Finland. Approaching Religion. Special Issues on the New Visibility of Atheism in Europe 2(1): 21-35.

Taira, Teemu (2014) Väärin uskottu? Ateismin uusi näkyvyys. Turku: Eetos.

Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (2009). Toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki. Tampere: Tampere University Press.

Ylisalo, Juha (2017). 'Demokratia OK, muukin käy': EU-aikana aikuistuneet arvostavat demokratiaa muita vähemmän. Tyytymättömyyden siemenet: Mistä populismi tulee? EVA Raportti 2/2017, 63-87.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.